V rámci projektu „Férové školy v Liberci II“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358, je o letních prázdninách pořádáno příměstské vzdělávání pro děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem.
Příměstské vzdělávání realizují partneři Komunitní středisko KONTAKT Liberec p. o., iChange z. s., Člověk v tísni, o. p. s. a Dům dětí a mládeže Větrník, p. o.
Aktivity příměstského vzdělávání mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.

GDPR – ochrana osobních údajů